စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ယုံကြည်မှု

စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင် အေရးကြီးဆုံးအချက်မှာ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပြီး ယုံကြည်မှုတွင် အဓိကအေရးကြီးဆုံးမှာ မိမိကုိယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် နေထုိင်ပြောဆိုခြင်းသည် သူတစ်ပါး ယုံကြည်အားကိုးလာနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ေပးခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရာ၌ ဦးဆောင်မှုတွင် အေရးပါသော လိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် အေရးကြီးဆုံးအချက်မှာ အသင်းအဖွဲ့၌ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဖြစ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့၌ ယုံကြည်မှုမရှိပါက စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိစ္စရပ်များတွင် အဆင်မေပြမှုများ များစွာကြုံရမည်။
စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဏ္ဍတွင် မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့ကြောင့် ရည်မှန်းချက် များ မပြည့်မှီခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ လူအများစု ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ လူကြုိက်များခြင်း တို့သည် ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၏ အေခြခံသေဘာတရားများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤအေခြခံသေဘာတရားများ အင်အားကြီးထွားလာလျှင် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတတ်၏။ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလျှင် စီမံခန့်ခွဲရာ၌ အမှားများစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ရည်မှန်းချက်များ မပြည့်မှီပဲ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိလျှင် သူတစ်ပါးယုံကြည်အားကိုးမှုနည်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် အားငယ်စိတ်ဝင်လာခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရာ၌ ဦးဆောင်နိုင်မှုများ လျော့နည်း၍ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဏ္ဍတွင် သူတစ်ပါးအေပါ် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းသည် မိမိ၏အားနည်းချက်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ရည်ရွယ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်များ မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပဲ သူတစ်ပါးရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဦးတည်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဏ္ဍတွင် အဓိကလုိအပ်သည့် အေရးကြီးဆုံးအချက်မှာ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပြီး ယင်းယုံကြည်မှုအား ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။