ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៧ Cambodia Garment Footwear minimum wage for 2017

gfx know how red.jpg

ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៧

យោងសេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង២និង៣០នាទីរសៀល គណៈកម្មការបានសម្រេចធ្វើការបោះឆ្នោត ដោយសម្ងាត់ទៅលើ តួលេខដែលស្នើដោយភាគីទាំងបី ទទួលលិទ្ធផលដូចខាងក្រោមនេះ៖

១ តួលេខចំនួន១៧១ដុល្លាអាមេរិក ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត ២ លើ ២៤

២ តួលេខចំនួន១៤៧ដុល្លាអាមេរិក ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត ០០ លើ ២៤

៣ តួលេខចំនួន១៤៨ដុល្លាអាមេរិក ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត ២២ លើ ២៤

    យោងប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានបន្ថែម៥ដុល្លាអាមេរិកលើទឹកប្រាក់ចំនួន១៤៨ដុល្លាអាមេរិក (ជាតួលេខដែលគណៈកម្មការប្រឹក្សា បោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់) ។ 

  • កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាសម្រាប់នយោជិតសាកល្បងចំនួន១៤៨ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ក្លាយជា កម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាចំនួន ១៥៣ ដុល្លាអាមេរិក។ 
  • ចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមបរិមាណដេរស៊ីបុងត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមទិន្នផលជាក់ស្តែងដែលធ្វើបាន ប្រសិនបើទិន្នផលនោះបានទាបជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកំណត់ ខាងលើត្រូវបន្ថែមអោយគ្រប់។
  • ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗដែលធ្លាប់ទទួលបានត្រូវរក្សារទុកដដែល។

ប្រកាសនេះនឹងអនុវត្តន៏ចាប់ ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ត៏ទៅ៕

2017 Footwear Related Minimum Wage PDF (in Khmer)